Algemene voorwaarden

Garantiebepalingen kunststof kozijnen Raamtechniek Zwiers B.V. Hoogeveen

ARTIKEL 1
Op kunststof kozijnen geeft Raamtechniek Zwiers B.V. gevestigd te Hoogeveen, een garantie voor een periode van 10 jaar, op de kozijnen samengesteld uit witte PVC-profielen en/of crèmekleurige PVC-profielen voorzien van een P.M.M.A.-toplaag en/of voorzien van een renolithfolie van het merk GEALAN. De garantie is van toepassing op de constante kwaliteit, de kleurechtheid, de vormvastheid en de mechanische eigenschappen van het materiaal en de afwezigheid van fabricagefouten.

ARTIKEL 2
Overeenkomstig de fabrieksgarantie van de fabrikant voor isolerende beglazing, wordt voor een periode van 10 jaar na fabricagedatum gegarandeerd dat onder normale omstandigheden bij toepassing van deze producten in de GEALAN kunststofraam- systemen, geen vermindering van doorzicht optreedt door condensatie op de binnenzijde van de dubbele beglazing, ten gevolge van een gebrek aan de hermetische afdichting (glasbreuk uitgezonderd). De toepassing van deze garantie is afhankelijk van het in acht nemen van de volgende voorwaarden:
· de plaatsing moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de instructies zoals vermeld in de technische documentatie van de fabrikant van de dubbele beglazing.
· de isolerende beglazing mag niet beschadigd zijn tengevolge van handelingen plaatsing, toepassing of onderhoud in strijd met de voorschriften van de desbetreffende fabrikant.
· zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van de voorafgaande bepalingen, mag de eenheid niet onderworpen zijn of zijn geweest aan spanningen optredend door plaatselijke verwarming, door beweging en/of oneigenlijk gebruik van de constructie of delen daarvan, dan wel andere oorzaken.

De garantie is niet van toepassing voor eenheden welke herleverd werden en na afloop van de garantieperiode van de oorspronkelijke eenheden defect raken. Geen garantie verleend op glasbreuk.

ARTIKEL 3
De garantie op onderdelen, welke niet door Raamtechniek Zwiers B.V. zijn vervaardigd, zoals bijvoorbeeld hang- en sluitwerk, panelen, ventilatievoorzieningen, vensterbanken of zonwering, wordt voor minimaal 2 jaar verleend en/of overeenkomstig de fabrieksgaranties van de desbetreffende fabrikanten. Indien ten gevolgde van materiaal en/of fabricagefouten, defecten optreden zal de opdrachtgever slechts aanspraak kunnen maken op de schade-uitkering welke Raamtechniek Zwiers B.V. ter zake zal ontvangen, met dien verstande, dat Raamtechniek Zwiers B.V. niet gedwongen zal kunnen worden tot enige processuele handeling om die uitkering(en) te verkrijgen.

ARTIKEL 4
Raamtechniek Zwiers B.V. garandeert de deugdelijkheid van de verwerkte en/of geleverde materialen overeenkomstig het gestelde betreffende deze materialen in de artikelen van deze garantie. Raamtechniek Zwiers B.V. zal alle ingevolge deze garantie terecht en tijdig gedane aanspraken in beginsel honoreren door de herstelwerkzaamheden, op haar kosten, zo spoedig mogelijk te doen uitvoeren.

ARTIKEL 5
Van deze garantie zijn uitgesloten (de gevolgen van):
a. Gebreken welke veroorzaakt zijn door bedieningsfouten dan wel door slecht gebruik.
b. Kleine onvolkomenheden in de afwerking, welke geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid.
c. Beschadigingen die niet terug te voeren zijn op het materiaal en/of montagefouten.
d. Schaden aan materialen en producten welke veroorzaakt zijn door externe invloeden van chemische, fysische en/of mechanische aard, waarin tevens begrepen de directe gevolgen van wind of storm met een door het KNMI geregistreerde windsnelheid van meer dan 20 m/sec. alsmede elke aantasting welke het direct of indirect gevolg is van het niet tijdig of niet op juiste wijze (doen) uitvoeren van noodzakelijk onderhoud.
e. Schaden als gevolg van mechanische invloeden, veranderingen in de agressiviteit van het milieu, brand, oproer, molest, natuurramp, en voorts in het algemeen gevolgen van overmacht.

ARTIKEL 6
Opdrachtgever is verplicht Raamtechniek Zwiers B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van enig onder de garantie vallende gebrek per aangetekend schrijven hiervan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan iedere aanspraak uit hoofde van de garantie zal zijn vervallen. Raamtechniek Zwiers B.V. is niet gehouden tot vergoeding van enige (gevolg) schade van opdrachtgever of derden, doch verplicht zich alleen tot hetgeen in dit garantiecertificaat is opgenomen. Opdrachtgever vrijwaart Raamtechniek Zwiers B.V. voor alle aanspraken welke derden mochten doen gelden ter zake van onder een of meerdere bovengenoemde garanties vallende gebreken en/of ter zake van de, al dan niet beweerdelijke gevolgen van dergelijke gebreken.

ARTIKEL 7
Elke herlevering, herplaatsing of behandeling door Raamtechniek Zwiers B.V. ingevolge enige garantiebepaling geschiedt onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat Raamtechniek Zwiers B.V. daarmede geheel voldoet aan haar verplichtingen ingevolge de toepasselijke garantiebepaling(en) opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat elke verdere aanspraak of vordering is uitgesloten.

ARTIKEL 8
Deze garantie, de totale aanspraak voor alle schadegevallen gezamenlijk, voor alle materialen en producten, gegarandeerd in de artikelen 1 t/m 4, is beperkt tot een bedrag, dat ten hoogste gelijk is aan de som, waarvoor het gegarandeerde product dat gebreken vertoont werd geleverd en/of aangebracht en aan Raamtechniek Zwiers B.V. werd gerapporteerd.

ARTIKEL 9
Nakoming van de garantieverplichtingen geschiedt uitdrukkelijk onder voorwaarde dat geschillen welke uit hoofde van deze garantie mochten ontstaan tussen opdrachtgever en Raamtechniek Zwiers B.V. met uitsluiting van de gewone rechter zullen worden berecht bij arbitraal vonnis te wijzen door drie arbiters, waarvan een zal worden benoemd door opdrachtgever, en een door Raamtechniek Zwiers B.V. terwijl de derde-welke een jurist met arbitrale ervaring dient te zijn- op verzoek van de beide door partijen aangewezen arbiters zal worden benoemd door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht of door diens plaatsvervanger. De arbiters zullen recht doen gelden als goede mannen naar billijkheid. Zij kunnen de kosten der arbitrage, waaronder begrepen de kosten van eventuele juridische bijstand van partijen, geheel of gedeeltelijk ten laste van de in het ongelijk gestelde partij brengen. De arbiters beslissen in hoogste instantie.

ARTIKEL 10
Raamtechniek Zwiers B.V. is niet eerder tot nakoming van door haar verstrekte garantie gehouden, dan nadat door opdrachtgever volledige betaling zal zijn verricht, Zonder korting of schuldvergelijking van de geldsommen, welke krachtens de overeenkomst naar aanleiding waarvan de garantie werd gegeven aan Raamtechniek Zwiers B.V. of aan het betreffende montagebedrijf verschuldigd werd(en). Alle garantieverplichtingen vervallen, indien de opdrachtgever gedurende langer dan een maand, nadat hij bij aangetekend schrijven tot betaling is gesommeerd, in gebreke is gebleven het verschuldigde volledig te voldoen.

ARTIKEL 11
Iedere aanspraak van opdrachtgever uit hoofde van deze garantie vervalt, indien door derden, waaronder zijn te verstaan anderen dan Raamtechniek Zwiers B.V. reparaties, vernieuwingen of wijzigingen aan het geleverde worden of zijn verricht en aangebracht.

Indien het onderdeel dat gebreken vertoont, na het tijdstip van levering is gebruikt voor een ander doel waarvoor het kennelijk bestemd was, vervalt de garantie geheel. Met name mogen GEALAN producten onder geen voorwaarde worden behandeld met agressieve, bijtende en/of schurende middelen, of in aanraking komen met dergelijke middelen. Ter handhaving van een goed uiterlijk dienen de producten aan zichtzijde slechts periodiek met water te worden gereinigd.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of maak een afspraak